Όροι & Προϋποθέσεις Διαγωνισμών

Η Διοργανώτρια Εταιρία

Η εταιρία Clever Products (εφεξής εταιρία) είναι το ηλεκτρονικό και φυσικό κατάστημα προβολής και προώθησης των προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της εταιρείας με διακριτικό τίτλο “CLEVER PRODUCTS” . Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται σχετικά με τους διαγωνισμούς που διοργανώνει η εταιρία.

Διαγωνισμός

Η Clever Products διοργανώνει διαγωνισμούς με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια των Διαγωνισμών, στον παρών επίσημο διαδικτυακό τόπο. Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στους Διαγωνισμούς, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο των Διαγωνισμών αυτών.

Αφού βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις μπορείτε να λάβετε μέρος σε διαγωνισμό  γεγονός που συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.

Όροι

 • Η διάρκεια κάθε διαγωνισμού ορίζεται απο την εταιρία για κάθε διαγωνισμό ξεχωριστά
 • Ενέργειες ή συμμετοχές, πριν ή μετά απο την ορισμένη διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού, δεν είναι δυνατές και οι ήδη γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον την εταιρία. Στην περίπτωση αυτή, οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της εταιρίας, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν, είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι υπάλληλοι της εταιρίας Clever Products καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους η συμμετοχή είναι δυνατή μόνο με παρουσία του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα για την παροχή συναίνεσης για τη συμμετοχή και για την παραλαβή του δώρου σε περίπτωση που αναδειχθούν νικητές.
 • Κάθε προφίλ χρήστη μπορεί να συμμετέχει μόνο μία (1) φορά στο διαγωνισμό σε κάθε πλατφόρμα. 
 • Για τη συμμετοχή, απαιτείται αγορά και παραλαβή προϊόντος, το οποίο αποδεικνύεται με το επίσημο παραστατικό αγοράς που εκδίδεται απο την εταιρία.
 • Το δώρο του διαγωνισμού είναι  10 δωροεπιταγές των 100€, που θα δοθούν σε 10 τυχερούς.
 • Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα. Επίσης, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρία για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με το δώρο του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η εταιρία απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρου σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό
 • Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν κατόπιν κλήρωσης από τα ηλεκτρονικά συστήματα της εταιρίας, την ημέρα λήξης του διαγωνισμού και θα ενημερωθούν για τη νίκη τους μέσα απο τον επίσημο λογαριασμό της εταιρίας στο Facebook.
 • Αν ένας νικητής δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών μετά την κλήρωση, η εταιρία θα επικοινωνήσει με τον πρώτο (1ο) επιλαχόντα κατά σειρά κλήρωσης. Αν ο πρώτος (1ος) επιλαχών δεν ανταποκριθεί σε διάστημα τεσσάρων (4) ημερών, η εταιρία θα επικοινωνήσει με τον επόμενο επιλαχόντα. Σε περίπτωση που η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή με κανέναν από τους επιλαχόντες μέσα σε χρονικό διάστημα 10 ημερών, τότε το Δώρο θα ΑΚΥΡΩΘΕΙ.
 • Οι δωροεπιταγές ισχύουν και δύναται να εξαργυρωθούν εντός 7 ημερολογιακών ημερών απο τη στιγμή που θα τις παραλάβουν ή ειδοποιηθούν οι νικητές.
 • Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών ισχύει και δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για αγορές προιόντων της εταιρίας με αξία ίση ή μεγαλύτερη των 199 ευρώ. Σε κάθε άλλη περίπτωση η δωροεπιταγή δεν μπορεί να εξαργυρωθεί.
 • Η εξαργύρωση δωροεπιταγών μπορεί να γίνει μέσω τηλεφωνικής παραγγελίας, μέσω ηλεκτρονικής παραγγελίας ή μέσω επίσκεψης στο φυσικό μας κατάστημα.
 • Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου, μπορούν να αποκλεισθούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος. (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσαν είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που η συμμετοχή τους αποτελεί, κατά την κρίση της εταιρίας, αυτή καθ’ εαυτή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.